world

world
{wə:ld}
1. земното кълбо, земята, планетата, вселената, планета, звезда, свят, мир
this WORLD този свят
the other/next WORLD, the WORLD to come другият/оня свят
the WORLD around околният свят
the Old WORLD Европа, Азия и Африка
the New WORLD Америка, Западното полукълбо
the lower WORLD подземният свят, адът
in the WORLD на/в света
all over the WORLD, the WORLD over из/по целия свят
not for (all) the WORLD за нищо на света, по никакъв начин
to come into the WORLD раждам се, появявам се на бял свят
to bring into the WORLD раждам, създавам
for all the WORLD like съвсем/досущ като
2. общество, свят, кръг от хора, среди
the great WORLD висшето общество
a man/woman of the WORLD светски човек/жена, човек с житейски опит
all the WORLD and his wife всички видни хора, шег. всички без изключение, сума народ
how goes the WORLD with you? how is the WORLD treating/using you? как си? как я караш? какво ново към теб? let the WORLD wag (as it will) нека хората си приказват, каквото си щат
to come up/get on/rise in the WORLD успявам бързо в живота, издигам се
the mineral/plant/animal WORLD минералният/растителният/животинският свят
the business WORLD търговският свят
the literary WORLD, the WORLD of letters литературните среди
a citizen of the WORLD космополит
3. за усилване
what in the WORLD? какво за бога/дявол го взел? a WORLD too big/small, etc. прекалено голям/малък и пр
4. attr световен, светски, всесветски, миров
WORLD problems световните проблеми
WORLD peace световен мир
to the WORLD sl. съвсем, крайно
to be tired/drunk to the WORLD уморен до смърт/къоркютук пиян съм
something out of this WORLD нещо величествено, грандиозно, неземно
a WORLD of огромно количество, брой, извънредно много
to think the WORLD of someone имам високо мнение за/ценя/обичам извънредно много някого, намирам, че е чудесен
WORLD without end вечно, завинаги
to make the best of both WORLDs извличам полза отвсякъде/от всичко
the WORLD, the flesh and the devil всички земни изкушения/съблазни
* * *
{wъ:ld} n 1. земното кълбо, земята, планетата; вселената; плане
* * *
свят; световен;
* * *
1. a citizen of the world космополит 2. a man/woman of the world светски човек/жена, човек с житейски опит 3. a world of огромно количество, брой, извънредно много 4. all over the world, the world over из/по целия свят 5. all the world and his wife всички видни хора, шег. всички без изключение, сума народ 6. attr световен, светски, всесветски, миров 7. for all the world like съвсем/досущ като 8. how goes the world with you? how is the world treating/using you? как си? как я караш? какво ново към теб? let the world wag (as it will) нека хората си приказват, каквото си щат 9. in the world на/в света 10. not for (all) the world за нищо на света, по никакъв начин 11. something out of this world нещо величествено, грандиозно, неземно 12. the business world търговският свят 13. the great world висшето общество 14. the literary world, the world of letters литературните среди 15. the lower world подземният свят, адът 16. the mineral/plant/animal world минералният/растителният/животинският свят 17. the new world Америка, Западното полукълбо 18. the old world Европа, Азия и Африка 19. the other/next world, the world to come другият/оня свят 20. the world around околният свят 21. the world, the flesh and the devil всички земни изкушения/съблазни 22. this world този свят 23. to be tired/drunk to the world уморен до смърт/къоркютук пиян съм 24. to bring into the world раждам, създавам 25. to come into the world раждам се, появявам се на бял свят 26. to come up/get on/rise in the world успявам бързо в живота, издигам се 27. to make the best of both worlds извличам полза отвсякъде/от всичко 28. to the world sl. съвсем, крайно 29. to think the world of someone имам високо мнение за/ценя/обичам извънредно много някого, намирам, че е чудесен 30. what in the world? какво за бога/дявол го взел? a world too big/small, etc. прекалено голям/малък и пр 31. world peace световен мир 32. world problems световните проблеми 33. world without end вечно, завинаги 34. за усилване 35. земното кълбо, земята, планетата, вселената, планета, звезда, свят, мир 36. общество, свят, кръг от хора, среди
* * *
world[wə:ld] I. n 1. свят, мир; the other (next) \world, the \world to come другият (оня) свят; the lower \world адът, пъкълът, преизподнята; at the \world's end на края на света; all over the \world, the \world over из (по) целия свят; not for (all) the \world за нищо на света, на никаква цена; out of this \world внушителен, неземен, приказен; to set the \world on fire постигам нечуван успех; ставам сензация; to come into the \world раждам се, излизам на (виждам) бял свят; to go (out) into the \world излизам между хората; to go out of (depart) this \world отивам си от тоя свят; he is not long for this \world няма да го бъде; 2. общество, хората; to know the \world познавам хората, имам жизнен опит; all the \world and his wife цялото общество, хора с най-различни положения; the great \world висшето общество; a man (woman) of the \world светски човек; човек с жизнен опит; as the \world goes както съдят хората, както е общоприето, като света; how goes the \world with you? how is the \world treating (using) you? как си? как я караш? какво ново? let the \world wag (as it will) нека хората приказват, каквото искат; to get on (rise, come up, go up) in the \world успявам в живота, издигам се; to come down in the \world провалям се, пропадам, обеднявам; dead to the \world 1) мъртвопиян; в унес; 2) покалугерил се; to think that the \world owes one a living мисля, че целият свят ми е длъжен; 3. свят, "царство"; общество, среда; the mineral (plant, animal) \world неживата материя (растителният, животинският свят); the literary \world, the \world of letters литературният свят; 4. грамадно количество (число), безкрайно много, сума, много висока степен (of); a \world of difference огромна разлика, разлика от небето до земята; a \world of money сума (луди) пари; 5. за усилване: what in the \world? какво, по дяволите? for all the \world like (as if) досущ, (напълно, съвсем) като (като че ли); 6. attr световен, всесветски; \world affairs световни работи; on top of the \world на седмото небе от щастие; the best of both \worlds само хубавото (предимствата) от две противоположни ситуации; to think the \world of имам високо мнение за, ценя много; \world without end во веки веков; the \world is your oyster светът е в краката ти; II. adj световен.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • world — [ wɜrld ] noun *** 1. ) singular society in general, in all countries: We want to guarantee our children a safer world. all over the world/throughout the world: The same problems are faced by children throughout the world. the whole world: Since… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • World — World, n. [OE. world, werld, weorld, weoreld, AS. weorold, worold; akin to OS. werold, D. wereld, OHG. weralt, worolt, werolt, werlt, G. welt, Icel. ver[ o]ld, Sw. verld, Dan. verden; properly, the age of man, lifetime, humanity; AS. wer a man +… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • world — ► NOUN 1) (the world) the earth with all its countries and peoples. 2) a region or group of countries: the English speaking world. 3) all that belongs to a particular period or sphere of activity: the theatre world. 4) (one s world) a person s… …   English terms dictionary

 • world — [wʉrld] n. [ME < OE werold, world, humanity, long time, akin to OHG weralt < early WGmc comp. < * wera , man (see WEREWOLF) + * alth , an age, mankind (for IE base see OLD): basic sense “the age of man”] 1. a) the planet earth b) the… …   English World dictionary

 • world — O.E. woruld, worold human existence, the affairs of life, also the human race, mankind, a word peculiar to Germanic languages (Cf. O.S. werold, O.Fris. warld, Du. wereld, O.N. verold, O.H.G. weralt, Ger. Welt), with a literal sense of age of man …   Etymology dictionary

 • world — UK US /wɜːld/ noun [C, usually singular] ► a particular area of activity: »Our world of work is changing rapidly. »the world of advertising/the internet »the business/corporate world …   Financial and business terms

 • world — [n1] planet, globe cosmos, creation, earth, heavenly body, macrocosm, microcosm, nature, sphere, star, terrene, universe; concepts 511,770 world [n2] class of existing beings class, division, everybody, everyone, group, humanity, humankind, human …   New thesaurus

 • world|ly — «WURLD lee», adjective, li|er, li|est, adverb. –adj. 1. of this world; not of heaven: »worldly wealth, worldly knowledge, worldly ambition. SYNONYM(S): mundane. See syn. under earthly. (Cf. ↑ …   Useful english dictionary

 • world — universe, *earth, cosmos, macrocosm …   New Dictionary of Synonyms

 • world — world1 W1S1 [wə:ld US wə:rld] n ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(our planet/everyone on it)¦ 2 in the world 3¦(the society we live in)¦ 4¦(group of countries )¦ 5¦(time in history)¦ 6¦(somebody s life and experiences)¦ 7¦(area of activity/work)¦… …   Dictionary of contemporary English

 • world — /werrld/, n. 1. the earth or globe, considered as a planet. 2. (often cap.) a particular division of the earth: the Western world. 3. the earth or a part of it, with its inhabitants, affairs, etc., during a particular period: the ancient world. 4 …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”